Schulleitung

v.l.: H. Twittenhoff (Schulleiter), M. Jakschik (stellv. Schulleiter), M. Reuter (didakt. Leiter),
I. Richert (Abtl. 9/10), A. Markussen (Abtl. 7/8), A. Hatting (Abtl. Sek. II)
H.Twittenhoff
H. Twittenhoff (Schulleiter)
M.Jakschik
M. Jakschik (stellv. Schulleiter)
B. Bögl (Abteilungsleitung 5/6)
A.Markussen
A. Markussen (Abteilungsleitung 7/8)
I.Richert
I. Richert (Abteilungsleitung 9/10)
A.Hatting
A. Hatting (Abteilungsleitung SEK II)